Vedtægter

§1 Foreningens navn er Blaabjerg Hundeforening og er stiftet den 16. september 1992 med hjemsted i daværende Blaabjerg kommune, nu Varde kommune.

§2 Foreningens formål er at undervise i træning af alle lovlige hunderacer samt at tilbyde foredrag og arrangementer for hundeejere og personer med interesse for foreningen, således at hundene kan færdes overalt – til glæde og gavn for deres omgivelser.

§3 Stemmeberettigede medlemmer er: passive medlemmer (minimum betalt kontingent for 6 måneder) samt alle kursister, der har betalt kontingent i det foregående år + trænere og bestyrelse.

§4 Et medlem, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller har gjort sig skyldig i et moralsk forkasteligt forhold eller en uetisk og amoralsk handlemåde i hundemæssigt henseende, eller i et sådant forhold, at hans/hendes forbliven i foreningen kan nedsætte omdømmet af foreningen eller dens medlemmer i almindelighed, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller eksklusion af foreningen.

§5 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 • Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Notits for foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og/eller opslag på banen betragtes som et gyldigt varsel.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer ønsker det.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§7 Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskabet
 • Valg af bestyrelsen
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag

På generalforsamlingen fremlægges planer for årets aktiviteter.

§8 Vedtægtsændringer kan foretages ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

§9 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og består af 5 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • og menigt medlem

§10 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

 • På ulige årstal vælges 3 medlemmer og på lige årstal vælges 2 medlemmer. Disse valg gælder for 2 år.
 • Er der flere kandidater, er det kandidaten med flest stemmer, der vælges.
 • Der vælges 2 suppleanter. Disse valg gælder for 1 år.
 • Der vælges en revisorsuppleant. Dette valg gælder for 1 år.
 • Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

§11 Foreningen tegnes af  formanden og kassereren i foreningen.

§12 Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen.

§13 Hvis foreningen opløses, skal foreningens eventuelle midler gå til Dyrenes Beskyttelse.